ZIMA UŽ JE ZASE TADY, SNÍH NÁM VLEZL DO ZAHRADY

ZIMA UŽ JE ZASE TADY, SNÍH NÁM VLEZL DO ZAHRADY

podrobnosti

Autor: Kotová Marcela
Nakladatel: Portál
EAN: 9788026219675
Žánr: Dětská odborná literatura
Stav: Skladem
CENA: 199 Kč

Anotace/popis knihy

Pracovní sešit zamìøený na období zimy je stejnì jako jeho dva pøedchozí díly rozdìlený na dvanáct týdenních blokù s jednoduchými popisy èinností. Veškeré aktivity jsou rozepsány na jednotlivé dny a autorka dbá na jejich vyváženost v kontextu celého týdne. Zabývá se prvotní motivací, následnì komunitním kruhem, nabízí èinnosti výtvarné, pohybové, hudební, v prostoru, u stoleèku. Nabízí nápady na pobyt venku. Ke každému týdnu jsou pøipojeny tøi pracovní listy, které pøímo navazují na urèité èinnosti a aktivity, které se v knize objevují. Pøednostnì jsou cíleny na grafomotoriku, ale neopomíjejí ani ostatní èinnosti.Sešit tedy mùže sloužit velmi dobøe jako podklad pro každodenní pøípravy zaèínajícím uèitelkám. Tìm zkušenìjším pak pøináší jednoduchý pøehled èinností, které si mohou následnì skládat dle vlastního uvážení a vybírat si z pracovních sešitù pouze ty, které se jim líbí.Jde o tøetí díl série pracovních sešitù cílených vždy na urèitou èást roku (první díl Vlaštovièky štìbetají, z jara totiž radost mají zamìøený na jaro a léto, druhý díl Podzim uká na vrátka, pøipravte se zvíøátka cílený na podzim). Jednotlivé díly fungují samostatnì, spoleènì pak ale mohou tvoøit komplexní zásobník pøíprav na celý školní rok.Marcela Kotová pracuje jako uèitelka mateøské školy. Ve své práci se snaží všestrannì rozvíjet dìti i pomáhat zaèínajícím uèitelkám. Právì toto ji pøivedlo k tvorbì knih pro dìti i pedagogy. V Portále vyšla napø. její Knížka pro zaèínající uèitelky mateøských škol a prví díl této série pracovních listù Vlaštovièky štìbetají, z jara totiž radost mají.Iveta Jandová pracovala na prvním stupni jako uèitelka i vychovatelka, vedla výtvarný kroužek dìtí. Stejnì tak uèila i v mateøské škole a jako vedoucí se zúèastnila mnoha letních táborù. V Portále výtvarnì doprovodila øadu pracovních sešitù Marcely Kotové Vlaštovièky štìbetají, z jara totiž radost mají atd.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč