ÚZ 1543 DOSAVADNÍ PŘEDPISY

ÚZ 1543 DOSAVADNÍ PŘEDPISY

podrobnosti

Autor:
Nakladatel: Sagit
EAN: 9788074885846
Žánr: Ekonomie, účetnictví, právo
Stav: Skladem
CENA: 297 Kč

Anotace/popis knihy

V edici ÚZ dosud vyšel stavební zákon a související předpisy pod č. 7, 25, 30, 43, 136, 141, 223, 269, 291, 327, 366, 390, 440, 495, 560, 593, 677, 744, 796, 847, 885. 953, 1081, 1172, 1260, 1266, 1334, 1367, 1396, 1488 a 1531. Toto č. 1543 se od č. 1531 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.Obsah publikace:Kapitola I - STAVEBNÍ ZÁKON, STAVEBNÍ PŘEDPISY, VYVLASTNĚNÍ, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Použitelnost stavebních předpisů v období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 Přehled zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – účinnost od 1. 7. 2023 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla Sdělení č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) – účinnost od 1. 7. 2023 Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury – účinnost od 1. 7. 2023 Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastrukturyKapitola II - AUTORIZOVANÉ PROFESE VE VÝSTAVBĚ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávajíKapitola III - UKRAJINA Zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federacePozn. redakce:Nový stavební zákon 2024 najdete v ÚZ 1544.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč