PRVNÍ POMOC A ZDRAVÍ DÍTĚTE

PRVNÍ POMOC A ZDRAVÍ DÍTĚTE

podrobnosti

Autor: TRAPANI
Nakladatel: Portál
EAN: 9788073671372
Žánr: Zdravotnictví, zdravověda
Stav: Skladem
CENA: 175 Kč

Anotace/popis knihy

Pøíruèka se skládá ze dvou èástí, které se doplòují, ale vyžadují rozdílný pøístup dospìlých. První èást je vìnována událostem, poranìním a krizovým situacím, které vyžadují neodkladný zásah dospìlého, než bude dítì pøedáno do péèe lékaøe, pokud to bude potøeba. Obsahuje obecné rady pøi nehodách, návody jak si poèínat, techniky první pomoci, reanimace a srdeèních masáží s návodnými nákresy. Zabývá se konkrétními událostmi, napø. dušením, popálením, úžehem, krvácením atd. U každého zranìní ètenáø najde pouèení, na co si dát pozor, jaké jsou pøíznaky, co je tøeba udìlat, èeho se naopak vyvarovat, pøípadnì jaká je prevence. Druhá èást probírá slovníkovým zpùsobem obecné dìtské nemoci a poruchy a poskytuje o nich základní informace. Jde tedy o ty pøípady, kdy se rodièe musí obrátit pøímo na lékaøe. V knize najdou podnìty, jak s lékaøem pøi léèbì dítìte spolupracovat a jak o dítì peèovat. Každé heslo obsahuje popis nemoci, pøíèiny, pøíznaky, diagnózu a rady k léèbì. Kniha je urèena rodièùm dìtí od nejranìjšího vìku do dospìlosti.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč