DUCH, VESMÍR A KVANTOVÁ FYZIKA

DUCH, VESMÍR A KVANTOVÁ FYZIKA

podrobnosti

Autor: Durr Hans-Peter
Nakladatel: fontána
EAN: 9788076511972
Žánr: Záhady, odborná matematika a fyzika
Stav: Skladem
CENA: 378 Kč

Anotace/popis knihy

Novy´ sveˇtona´zor ma´ dalekosa´hle´ na´sledky. Zvla´sˇtni´ vy´znam prˇipada´ sbli´zˇeni´ prˇi´rodni´ch veˇd a na´bozˇenstvi´ takovy´m zpu°sobem, v jehozˇ ra´mci prˇi´rodni´ veˇdy ztra´ceji´ svou jednoznacˇnou za´konnou determinaci a ti´m i svou schopnost prˇesny´ch progno´z, cˇi´mzˇ se prˇiblizˇuji´ na´bozˇenstvi´ jako takove´mu. Z tohoto hlediska se nyni´ nacha´zi´me ve schizofrenni´ situaci, nebotˇ veˇrˇi´me, zˇe se lze s vy´zvami 21. stoleti´ u´speˇsˇneˇ poty´kat s pomoci´ stare´ho zpu°sobu mysˇleni´ z 19. stoleti´ a technologii´ vyvinuty´ch na za´kladeˇ nove´ho mysˇleni´ stoleti´ dvaca´te´ho.

Kontaktujte nás

Adresa

Karlovo náměstí 47/36
674 01 Třebíč